Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História

História obce Chrenovec-Brusno

 

OBECNÉ NOVINY č. 29, 12.6.2005 

MESTSKÁ A OBECNÁ SYMBOLIKA CHRENOVEC-BRUSNO (okres Prievidza)
Prof. Jozef NOVÁK

Chrenovec a Brusno boli kedysi samostatné obce. K Chrenovcu bolo v roku 1960 pričlenené Brusno a bolo degradované na miestnu časť Chrenovca. Ďalšou miestnou časťou Chrenovca sa v roku 1976 stal Lipník. Dňa 1. januára 1993 sa Chrenovec s Brusnom pretvorili na dve rovnoprávne obce so spoločným názvom Chrenovec-Brusno. Súčasne sa Lipník stal opäť samostatnou obcou.

Nová obec Chrenovec-Brusno roku 1993 vyjadrila želanie používať erb. Je pochopiteľné, že najschodnejšou cestou je združenie historických symbolov oboch obcí na jeden štít. Pri úvahách o obsahu ktoréhokoľvek erbu zastávame stanovisko, že obnovu si zasluhuje najstarší historický znak. V prípade Chrenovca a Brusna je celkom výnimočná situácia. Pre obe obce roku 1852 jeden a ten istý kovorytec vyryl dve pečatidlá, ktoré majú veľmi príbuzný obsah, rovnakú kompozíciu, a tak ich združením na jeden štít dostávame doslova jedinečný obecný erb.

     Pre spoločnú obec Chrenovec-Brusno sme preto navrhli nasledovný erb: Štiepený červený štít. V prvom poli nad zlatým  drakom  stojí  striebornoodetý sv. Michal archanjel so zlatou gloriolou okolo hlavy a os zlatou kopijou v rukách (historický symbol Chrenovca). V druhom poli na zlatom polmesiaci stojí striebornoodetá Madona s dieťaťom so zlatými gloriolami okolo hlavy (historický symbol Brusna).

    Pre dve rovnocenné obce so spoločným názvom je navrhovaný združený erb historicky verný, heraldicky správny a vzhľadom na veľkú frekvenciu týchto dvoch znakov v domácej obecnej symbolike, je tento obsah erbu Chrenovca-Brusna najpriliehavejší a v slovenskej heraldickej tvorbe aj celkom výnimočný. 

                                                     BRUSNO 
    Podľa  najnovších  historických  výskumov  počiatky  Brusna  sa  hlásia už do prvej polovice 12. storočia. V polovici 13. storočia bolo spolu s Chrenovcom majetkom Dobákovcov. Prvý priamy písomný doklad o Brusne je v listine z roku 1355. V tomto roku bola obec súčasťou Bojnického panstva. 

    Hlavným zamestnaním miestneho obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo. Vzhľadom na hitorický symbol obce nás zaujíma miestny kostol, pretože znakom Brusna je na polmesiaci stojaca Madona s dieťaťom. Letopočet je rozložený po stranách svätice po obvode pečatného poľa je  kruhopis  napísaný v slovenčine popretkávanej maďarskou ortografiou: PECSADA OSADI BRUSZNO. Pod polmesiacom, medzi začiatkom a koncom textu kruhopisu sú dve olivové ratolesti. Odtlačok tohto pečatidla sme našli na dokumentoch z roku 1858 a 1871. 

    V symbole treba vidieť Nanebovzatie Panny Márie a podľa neho farský kostol v Brusne v roku vyhotovenia pečatidla musel stáť. Vo všetkých doterajších historických prácach sa dočítame, že v Brusne jestvuje iba kaplnka zasvätená Panne Márii, ktorú si obec postavila až roku 1902. Podľa najnovších zistení pôvodný kostol postavili už v roku 1339. 

    Opísané pečatidlo z roku 1852 Brusno určite používalo až do začiatku 20. storočia. Na prelome 19. a 20. storočia vznikla v obci nápisová pečiatka, ktorú sme našli v listoch z rokov 1907 a 1910, a ktorá čiastočne obmedzila používanie staršieho pečatidla so symbolom obce. V poli pečiatky je text: NYITRA VÁRMEGYE BRUSZNO KIS KÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRÁS. Táto situácia nám však nijako neprekážala, aby sme roku 1994, pri snahe zaviesť obecný erb, heraldicky neupravili spomínaný znak Brusna z roku 1852. 

    Dodávam, že po vyriešení erbu obce Chrenovec-Brusno, som vo výskume pokračoval a našiel som staršie doklady na znak obce Brusno, z 18. a začiatku 19. storočia. Na  pečatidle  z  18. storočia  je  vyrytý po pažiti  cválajúci  jazdec s mečom za pásom a s bičom v pravej ruke. Za hlavou má kosmo položenú halúzku. Po stranách sú vyryté písmená ZB (= Z... Bruszno). Odtlačky pečatidla som našiel na úradných dokumentoch Brusna z rokov 1782-1784. 

    Na pečatidle zo začiatku 19. storočia je vyrytý medzi dvomi vetvičkami stojaci rytier s mečom v pravej ruke. Nad hlavou má vyryté písmená: B R (ruszno). Odtlačok pečatidla som našiel na písomnosti z roku 1842. 

    Som presvedčený, že pôvodným znakom Brusna bola Panna Mária a obec sa k tomuto symbolu opäť vrátila v roku 1852. S takýmto  postupom sa stretávame v mnohých obciach a mestách na Slovensku. 

                                                CHRENOVEC 
    Vznik Chrenovca sa predpokladá už v 12. storočí. Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1243. V tom čase patrila Dobákovcom, od nasledujúceho roku panstvu Bojnice. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom. 

    Zatiaľ najstarší známy  prameň  na  symbol  Chrenovca je obecné  pečatidlo z roku 1839. Jeho kruhopis znie: SIGIL (lum)* CHRENOVECZ. V pečatnom poli je zobrazená pažiť, v ktorej je vyrytý letopočet vzniku tohto potvrdzovacieho prostriedku. Na pažiti stojí rozkročený muž v klobúku. V pravej ruke drží mohutnú palicu, ľavú ruku má vo vrecku nohavíc. Vľavo od postavy z pažite vyrastá vysoká rastlina. 

    Pretože na celom Slovensku prevládajú poľnohospodárske symboly, pôvodne som zastával názor, že v pečatidle Chrenovca z r. 1839 je zobrazený roľník. Dnes si uvedomujem, že v pečatidle ani jeden sprievodný motív muža nepoukazuje na roľníka. Nepoukazuje však ani na pastiera, či chovateľa dobytka. Mohutná palica v jeho ruke by ho viac unavovala, ako by mu pomáhala pri státi či dlhej chôdzi za stádom. Postava s vysokou a hrubou palicou najviac vzbudzuje dojem strážnika. V rozkročenom mužovi treba azda najskôr vidieť ovocinára, aj keď pri ňom nie je zobrazený ovocný strom. 

    Podľa  latinského  kruhopisu  je isté, že pečatidlo z roku 1839 malo predlohu v pečatidle prinajmenej o sto rokov staršom. Je rovnako isté, že pečatidlo z 18. storočia nebolo prvé. Vzhľadom na mnohostoročnú existenciu obce dnes známemu pečťatidlu určite predchádzalo i viac starších pečatidiel. 

    Očakávali by sme, že spomenuté pečatidlo z roku 1839 Chrenovec, podobne ako iné slovenské obce, nepretržite používal až do začiatku 20. storočia. Najnovší  výskum  ukázal, že  obec  si  roku  1852 nechala  vyhotoviť pečatidlo, v ktorom je symbolom obce sv. Michal archanjel kopijou zabíjajúci draka. Rok vzniku pečatidla je vyrytý po stranách svätca. Po obvode pečatného poľa je kruhopis v slovenčine s prvkami maďarskej ortografie: PECSADA OSADI CHRENOCZ. Už aj podľa opisu tohto pečatidla vyplýva, že vyrýval ten istý kovorytec, ktorý v tom istom roku (1852) vyryl aj pečatidlo susednému Brusnu. Dokazuje   to   nielen   rovnaký   rukopis   tvorcu   pečatidla,  kompozícia  figúr  v pečatnom poli, ale aj dve olivové ratolesti, vypĺňajúce priestor medzi začiatkom a koncom kruhopisu pod symbolom obce. Odtlačky tohto pečatidla sme našli na dokumentoch z roku 1858 a 1871. Je isté, že s týmto symbolom žil  Chrenovec  od  začiatku  20.  storočia,  a to napriek tomu, že na prelome 19. a 20. storočia si obec nechala vyhotoviť nápisovú pečiatku s textom: NYITRA VÁRMEGYE CHRENÓCZ KIS KÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRÁS. Touto pečiatkou sú overené listu z roku 1907 a 1910. 

    Sv. Michal archanjel  ako  symbol  Chrenovca nie je vôbec prekvapujúci. Už zo starších prác vieme, že v Chrenovci jestvuje gotický farský kostol zo začiatku 14. storočia, ktorý je zasvätený sv. Michalovi, a je len prirodzené, že patrón farského kostola sa stal aj pôvodným symbolom obce. Vzhľadom na historický vývin  Chrenovca  máme  plné  právo  očakávať už aj gotické  obecné  pečatidlo s postavou sv. Michala. Chrenovec nie je jedinou obcou na Slovensku, ktorá sa po  používaní  svetského  symbolu  v  19.  storočí  vracia  k  pôvodnému  znaku a  obnovuje  symbol  s  cirkevným  motívom. S  týmto  javom sa  stretávame aj u početných slovenských miest. Návrat Chrenovca k pôvodnému symbolu mohla vyprovokovať veľká príbuznosť zamestnaneckého motívu Chrenovca z prvej polovice 19. storočia s podobnými súvekými symbolmi okolitých obcí.


Kresby: Ladislav Čisárik ml. (znak obce, pečiatka obce)    


 


Úvodná stránka