Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

Podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na území obce plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach obecný hasičský zbor.

 

Úlohy obecného hasičského zboru v Chrenoveci-Brusne plní Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorý je základnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR). DPO SR je dotovaná štátom, OHZ obcou a darmi fyzických a právnických osôb.


Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (www.dposr.sk).
Poslanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, počnúc dobrovoľnými požiarnymi zbormi až po republikovú organizáciu, je organizačnými, preventívnymi, zásahovými a ďalšími opatreniami napomáhať predchádzaniu požiarov a v prípade ich vzniku sa podieľať na ich rýchlej a úspešnej likvidácii bez nároku na finančné ohodnotenie.


Obec je povinná

  • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, 
  • zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 
  • zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru, 
  • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, 
  • zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
  • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek, 
  • plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa vo vzťahu k vlastnému majetku, 
  • vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 
 


 


Úvodná stránka