Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce:

Obec Chrenovec-Brusno sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 1
Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 1a)

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.


 

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú dané:
- Ústavou  Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou SR
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
   (čl. 71 2 Ústavy SR)


 

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Chrenovec-Brusno sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


 

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo obce Chrenovec-Brusno je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, ktorých volia obyvatelia obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva:

- Finančná a ekonomická komisia
 


 

Starosta obce:

Starosta obce Chrenovec-Brusno je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 


Úvodná stránka